A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. Jelen tájékoztató célja, hogy a Keresztes Ildikó oldal felhasználói által, az oldal használata során a weboldal üzemeltetője Esztétika Műhely Kft. számára megadott és általa kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

Jelen dokumentum a Keresztes Ildikó weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a weboldalon részletezett szolgáltatásokkal kapcsolatos információk kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

AZ ADATKEZELŐ
Az adatkezelő megnevezése: Esztétika Műhely Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1164 Budapest, Olló utca 15.
Az adatkezelő elérhetőségei: email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel: +36306014943

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

 

ÉRINTETTEK KÖRE
A honlapon található kapcsolati űrlapot kitöltő, ezáltal a weboldal üzemeltetőjétől információt kérő felhasználók

A felhasználók a honlapon található kapcsolati űrlap kitöltésekor kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Tájékoztatás elküldése e-mailben

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Keresztes Ildikó weboldalon található kapcsolat űrlapon keresztül a felhasználó az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen): név, e-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Amennyiben az érintett felhasználó írott formában nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS
Speciális esetekben az Adatkezelő alvállalkozók közreműködését veheti igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezelni), a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : tárhelyhez, honlap szerkesztéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása)


AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- személyes adatainak helyesbítését
- személyes adatainak törlését

 

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
- kezelése jogellenes
- az érintett kéri
- az hiányos vagy téves (amennyiben ez az állapot jogszerűen nem orvosolható és a törlést törvény nem zárja ki)
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
- törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 

JOGORVOSLAT
Amennyiben mint felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

 

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
A Keresztes Ildikó weboldal működése során cookie-kat használ böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét.

 

A cookie-k a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, a jobb felhasználói élmény érdekében.


Ezenkívül a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

 

Beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban a Keresztes Ildikó weboldal bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
A Keresztes Ildikó weboldal üzemeltetője jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben a weboldal üzemeltető Tulajdonos a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.